Algemene voorwaarden van TDB Webdevelopment

Deze zijn gedeponeerd onder nummer 52657108 bij de Kamer van Koophandel te Amsterdam.

1. Definities

Afnemer: de natuurlijke of rechtspersoon die met TDB Webdevelopment een overeenkomst is aangegaan.

Product: elk goed of dienst die de Afnemer bij TDB Webdevelopment afneemt. Hieronder worden onder andere maar niet uitsluitend verstaan domeinnaamregistraties, web- en serverhostingovereenkomsten, werkzaamheden verricht voor de Afnemer, service-overeenkomsten, programmatuur, apparatuur, ontwerpen, analyses en rapporten.

Website(s): tdbwebdevelopment.nl, tdbwebdevelopment.com en tdbwebdevelopment.eu

2. Overeenkomst en Communicatie

2.1 Door het aangaan van een overeenkomst met TDB Webdevelopment gaat de Afnemer akkoord met deze algemene voorwaarden en worden alle betrekkingen tussen TDB Webdevelopment en de Afnemer onderhavig aan deze algemene voorwaarden.

2.2 Deze algemene voorwaarden maken deel uit van elke overeenkomst met de Afnemer.

2.3 Bedingen die afwijken van de in deze algemene voorwaarden opgenomen bepalingen gelden uitsluitend indien deze schriftelijk of elektronisch zijn bevestigd.

2.4 Algemene voorwaarden van de Afnemer zijn pas geaccepteerd als TDB Webdevelopment hiervoor schriftelijk of elektronisch toestemming heeft gegeven.

2.5 TDB Webdevelopment is vrij deze algemene voorwaarden, de producteigenschappen en prijzen te veranderen. Een wijziging zal niet eerder in werking treden dan veertien dagen na kennisgeving aan de Afnemer. Deze kennisgeving kan schriftelijk, of elektronisch plaatsvinden. De Afnemer kan binnen 30 dagen bezwaar aantekenen tegen deze wijzigingen. In dit geval kan TDB Webdevelopment de wijziging met betrekking tot deze Afnemer terugdraaien of de overeenkomst termineren. Indien de Afnemer geen bezwaar maakt, dan zullen de bovengenoemde wijzigingen na 30 dagen effectief worden. Veranderingen in voorwaarden, producteigenschappen of prijzen die voor de Afnemer zonder meer positief zijn zullen zonder dat de Afnemer bezwaar kan maken effectief worden.

2.6 De afspraken met betrekking tot de prijzen en producteigenschappen worden per overeenkomst vastgesteld.

2.7 Prijs- en productinformatie wordt gegeven onder voorbehoud van foutieve informatie. Alle offertes en aanbiedingen zijn vrijblijvend, tenzij in het aanbod uitdrukkelijk anders is aangegeven.

2.8 Bestellingen kunnen schriftelijk, telefonisch of elektronisch worden gedaan.

2.9 Een overeenkomst wordt als van kracht beschouwd, indien TDB Webdevelopment schriftelijk of elektronisch de bestelling heeft bevestigd.

2.10 Offertes, aanbiedingen en facturen worden elektronisch verstuurd.

2.11 De Afnemer dient TDB Webdevelopment binnen 14 dagen na verzending van de opdrachtbevestiging schriftelijk of elektronisch in kennis te stellen van enig bezwaar tegen de overeenkomst.

2.12 De Afnemer verklaart dat zij de bevoegdheid heeft de bestelling te plaatsen en daarmee akkoord gaat met deze algemene voorwaarden, alle relevante appendices, de productinformatie en eventuele verdere communicatie tussen TDB Webdevelopment en de Afnemer die over de relevante bestelling heeft plaatsgevonden.

2.13 Indien de Afnemer uit naam van een bedrijf, stichting of vereniging handelt, zal Afnemer te allen tijde in persoon verantwoordelijk worden gehouden voor openstaande facturen in geval mocht blijken dat Afnemer ten tijde van opdrachtgeving aan de TDB Webdevelopment niet bevoegd was te handelen namens de rechtspersoon waarvoor de overeenkomst is aangegaan, of als de rechtspersoon voor wie getekend is haar betalingsverplichting niet nakomt.

2.14 Indien TDB Webdevelopment op verzoek van de Afnemer werkzaamheden of andere prestaties heeft verricht die buiten de inhoud of omvang van het overeengekomen Product vallen, zullen deze werkzaamheden of prestaties door Afnemer aan TDB Webdevelopment worden vergoed volgens de gebruikelijke tarieven van TDB Webdevelopment of het eventueel vooraf overeengekomen bedrag. TDB Webdevelopment is echter niet verplicht aan een dergelijk verzoek te voldoen en kan verlangen dat daarvoor een afzonderlijke overeenkomst wordt gesloten.

2.15 Indien TDB Webdevelopment op verzoek of met voorafgaande toestemming van Afnemer werkzaamheden verricht, is TDB Webdevelopment gerechtigd de aanvang van de diensten die tot een volgende fase behoren, uit te stellen totdat de Afnemer de resultaten van de daaraan voorafgaande fase schriftelijk heeft goedgekeurd. Eventuele kosten kunnen per fase of periodiek in rekening worden gebracht.

2.16 Klachten over werkzaamheden die door TDB Webdevelopment voor de Afnemer zijn verricht dienen binnen 14 dagen na ontdekking, doch uiterlijk binnen 30 dagen na voltooiing van de betreffende werkzaamheden gemotiveerd schriftelijk of elektronisch te worden gemeld aan TDB Webdevelopment.

2.17 Indien een klacht gegrond is, zal TDB Webdevelopment de werkzaamheden alsnog verrichten zoals overeengekomen, tenzij dit inmiddels voor de Afnemer zinloos is geworden. Als dit laatste het geval is, dan dient dit door de Afnemer kenbaar te worden gemaakt.

2.18 Als er sprake is van overtreding van de voorwaarden in de overeenkomst door de Afnemer dan heeft TDB Webdevelopment het recht om levering van het Product op te schorten om verdere overtreding te voorkomen.

2.19 Alle door TDB Webdevelopment genoemde (leverings)termijnen zijn naar beste weten vastgesteld op grond van de gegevens die bij het aangaan van de overeenkomst aan TDB Webdevelopment bekend waren en zij zullen zoveel mogelijk in acht worden genomen. Is binnen de looptijd van de overeenkomst voor de voltooiing van bepaalde werkzaamheden een termijn overeengekomen, dan is dit geen fatale termijn, tenzij uitdrukkelijk anders is overeengekomen. Indien overschrijding van enige termijn dreigt, zullen TDB Webdevelopment en Afnemer zo spoedig mogelijk in overleg treden.

2.20 TDB Webdevelopment zal zich inspannen om Producten in de vorm en in de tijd te leveren die overeen is gekomen in de overeenkomst.

2.21 TDB Webdevelopment zal zich inspannen door haar of door Afnemer geconstateerde storingen naar beste vermogen te verhelpen.

3. Verantwoordelijkheden van de Afnemer

3.1 De Afnemer zal TDB Webdevelopment steeds tijdig alle voor een behoorlijke uitvoering van de overeenkomst nodige medewerking verlenen en alle nuttige en noodzakelijke gegevens of inlichtingen verschaffen op een manier die voldoet aan de voor de uitvoering van de opdracht noodzakelijke specificaties.

3.2 Afnemer is verantwoordelijk voor het gebruik en de toepassing van de apparatuur, programmatuur en van het door TDB Webdevelopment te geleverde Product, evenals voor de controle en beveiligingsprocedures en een adequaat beheer.

3.3 Indien voor de uitvoering van de overeenkomst noodzakelijke gegevens niet tijdig of niet in overeenstemming met de afspraken ter beschikking van TDB Webdevelopment staan of indien Afnemer op andere wijze niet aan zijn verplichtingen voldoet, behoudt TDB Webdevelopment zich in ieder geval het recht voor tot opschorting van de uitvoering van de overeenkomst, evenals het recht om de daardoor ontstane kosten volgens haar gebruikelijke tarieven in rekening te brengen.

3.4 In het geval een samengestelde bestelling slechts gedeeltelijk leverbaar is, wordt de Afnemer geacht de deellevering te accepteren.

3.5 De Afnemer stelt TDB Webdevelopment steeds onverwijld schriftelijk of elektronisch op de hoogte van enige wijzigingen in naam, adres en bank of gironummer. Deze mededeling gebeurt onder vermelding van ingangsdatum van de wijziging, bij gebreke waarvan de datum van ontvangst van mededeling door TDB Webdevelopment als ingangsdatum zal gelden.

4. Prijzen en Betaling

4.1 Alle prijzen zijn exclusief omzetbelasting (BTW) en andere heffingen welke van overheidswege worden opgelegd, behalve als uitdrukkelijk anders is aangegeven.

4.2 Alle facturen zullen door Afnemer worden betaald in overeenstemming met de op de factuur vermelde betalingscondities. Bij gebreke van specifieke condities zal Afnemer binnen dertig dagen na factuurdatum betalen.

4.3 Indien Afnemer de verschuldigde bedragen niet binnen de overeengekomen termijn voldoet, zal Afnemer, zonder dat enige ingebrekestelling nodig is, over het openstaande bedrag de wettelijke rente verschuldigd zijn. Indien Afnemer na ingebrekestelling nalatig blijft de vordering te voldoen, kan de vordering uit handen worden gegeven, in welk geval Afnemer naast het dan verschuldigde totale bedrag tevens gehouden zal zijn tot volledige vergoeding van gerechtelijke en buitengerechtelijke kosten, waaronder alle kosten berekend door externe deskundigen naast de in rechte vastgestelde kosten, verband houdende met de inning van deze vordering of van rechtsuitoefening anderszins.

Indien Afnemer na herhaaldelijke verzoeken niet aan de betalingsverplichtingen heeft voldaan, kan het Product door TDB Webdevelopment worden beëindigd of de dienstverlening worden opgeschort. Eventuele domeinnamen van Afnemer kunnen op naam van TDB Webdevelopment gezet worden. Deze worden weer terug op naam van de afnemer gezet en het account weer geactiveerd zodra de achterstallige betalingen voldaan zijn. Indien de Afnemer na herhaaldelijke verzoeken nog steeds niet aan de betalingsverplichtingen voldoet, kunnen de domeinnamen ook opgeheven worden.

4.4 Het niet incasseerbaar blijken van een automatische betaling wordt als het niet voldoen van een factuur gezien.

4.5 Door de Afnemer gedane betalingen strekken steeds ter afdoening van in de eerste plaats alle verschuldigde rente en kosten, en in de tweede plaats de opeisbare facturen die het langst open staan, zelfs al vermeldt de wederpartij, dat de voldoening betrekking heeft op een latere factuur.

4.6 TDB Webdevelopment mag zonder reden vooraf een voorschot vragen voor Producten die aan de afnemer moeten worden geleverd.

4.7 TDB Webdevelopment behoudt het eigendomsrecht van alle door haar geleverde Producten tot op het moment van volledige betaling van de prijs van alle door TDB Webdevelopment ten behoeve van de Afnemer in het kader van de levering van goederen verrichtte of nog te verrichten werkzaamheden en/of diensten en hetgeen TDB Webdevelopment van de Afnemer te vorderen mocht hebben wegens een tekortkoming van de Afnemer in de nakoming van de tussen TDB Webdevelopment en de Afnemer gesloten overeenkomst, daaronder begrepen incassokosten, rente en boeten.

4.8 In het geval van facturen met een credit saldo kan TDB Webdevelopment bepalen of deze uitbetaald worden of ten bate komen van een credit saldo van de Afnemer dat gebruikt kan worden om bestaande en toekomstige facturen te voldoen.

5. Intellectueel eigendom

5.1 De Afnemer verkrijgt het niet-overdraagbare recht om gebruik te maken van het Product geleverd door TDB Webdevelopment.

5.2 Het is de Afnemer niet toegestaan om zonder schriftelijke toestemming van TDB Webdevelopment aan haar door TDB Webdevelopment geleverde complete evenals deelproducten door te verkopen, bekend te maken, uit te lenen of om willekeurige redenen te dupliceren of te wijzigen.

5.3 Het is Afnemer niet toegestaan enige aanduiding betreffende auteursrechten, merken, handelsnamen of intellectuele evenals industriële eigendomsrechten uit de programmatuur, apparatuur of materialen te verwijderen of te wijzigen, daaronder begrepen aanduidingen betreffende het vertrouwelijk karakter en geheimhouding van de programmatuur.

5.4 Het is de Afnemer toegestaan om met inachtneming van de overige bepalingen in deze voorwaarden aanpassingen te doen aan de hem ter beschikking gestelde programmatuur, indien dat noodzakelijk is voor het uit de aard van de programmatuur voortvloeiende beoogde gebruik daarvan.

5.5 Het is TDB Webdevelopment niet toegestaan om zonder toestemming van Afnemer de door Afnemer geplaatste software en/of beeldmateriaal en/of tekstbestanden die deel uit maken van de websites of de andere onderdelen door Afnemer op de webserver van TDB Webdevelopment of haar partners, door te verkopen, uit te lenen of om willekeurig welke reden te dupliceren of te wijzigen zonder schriftelijke toestemming van Afnemer, uitgezonderd het overeengekomen uit de overeenkomst.

5.6 Het is TDB Webdevelopment toegestaan technische maatregelen te nemen ter bescherming van de programmatuur. Indien TDB Webdevelopment door middel van technische bescherming de programmatuur heeft beveiligd, is het Afnemer niet toegestaan deze beveiliging te verwijderen of te ontwijken.

6. Aansprakelijkheid

6.1 TDB Webdevelopment aanvaardt wettelijke verplichtingen tot schadevergoeding voor zover dit uit dit artikel blijkt. TDB Webdevelopment is echter niet aansprakelijk voor schade veroorzaakt door derden.

6.2 De totale aansprakelijkheid van TDB Webdevelopment wegens toerekenbare tekortkoming in de nakoming van de overeenkomst is beperkt tot vergoeding van directe schade tot maximaal het bedrag van de voor die overeenkomst bedongen prijs (excl. BTW). Indien de overeenkomst hoofdzakelijk een duurovereenkomst is met een looptijd van meer dan één jaar, wordt de bedongen prijs gesteld op het totaal van de vergoedingen (excl. BTW) bedongen voor één jaar.

Onder directe schade wordt uitsluitend verstaan:
a. de redelijke kosten die Afnemer zou moeten maken om de prestatie van TDB Webdevelopment aan de overeenkomst te laten beantwoorden. Deze schade wordt echter niet vergoed indien Afnemer de overeenkomst heeft ontbonden;
b. de kosten die Afnemer heeft gemaakt voor het noodgedwongen langer operationeel houden van het eventuele oude systeem of systemen en daarmee samenhangende voorzieningen doordat TDB Webdevelopment op een voor hem bindende leverdatum niet heeft geleverd, verminderd met eventuele besparingen die het gevolg zijn van de vertraagde levering;
c. redelijke kosten, gemaakt ter vaststelling van de oorzaak en de omvang van de schade, voor zover de vaststelling betrekking heeft op directe schade in de zin van deze voorwaarden;
d. redelijke kosten, gemaakt ter voorkoming of beperking van schade, voor zover Afnemer aantoont dat deze kosten hebben geleid tot beperking van directe schade in de zin van deze voorwaarden.

6.3 Aansprakelijkheid van TDB Webdevelopment voor indirecte schade, daaronder begrepen gevolgschade, gederfde winsten en schade door bedrijfsstagnatie, is uitgesloten.

6.4 De aansprakelijkheid van TDB Webdevelopment wegens toerekenbare tekortkoming in de nakoming van een overeenkomst ontstaat slechts indien Afnemer TDB Webdevelopment onverwijld en deugdelijk schriftelijk in gebreke stelt, stellende daarbij een redelijke termijn ter zuivering van de tekortkoming, en TDB Webdevelopment ook na die termijn toerekenbaar in de nakoming van verplichtingen tekort blijft schieten. De ingebrekestelling dient een zo gedetailleerd mogelijke omschrijving van de tekortkoming te bevatten, zodat TDB Webdevelopment in staat is adequaat te reageren.

7. Overmacht

7.1 Geen van partijen is gehouden tot het nakomen van enige verplichting indien hij daartoe verhinderd is als gevolg van overmacht. Onder overmacht wordt mede verstaan een niet aan TDB Webdevelopment toerekenbare tekortkoming van toeleveranciers van TDB Webdevelopment.

7.2 Wanneer de overmachtssituatie langer dan negentig dagen heeft geduurd, hebben partijen het recht om de overeenkomst door schriftelijke ontbinding te beëindigen. Hetgeen reeds ingevolge de overeenkomst gepresteerd is wordt dan naar verhouding afgerekend, zonder dat partijen elkaar overigens iets verschuldigd zullen zijn.

8. Termijnen en beëindiging

8.1 Bij gebreke van specifieke condities worden alle overeenkomsten tussen TDB Webdevelopment en de Afnemer aangegaan voor een periode van een jaar, welke automatisch met één jaar verlengd worden aan het einde van elk jaar, tenzij schriftelijk of elektronisch anders is overeengekomen.

8.2 De Afnemer kan de overeenkomst schriftelijk of elektronisch opzeggen. Bij gebreke van specifieke condities kan dit tot 1 maand voor het begin van de maand dat de overeenkomst verlengd zou worden plaatsvinden. Indien de overeenkomst voor onbepaalde tijd is aangegaan dan kan er bij gebreke van specifieke condities met 2 maanden opzegtermijn schriftelijk of elektronisch worden opgezegd.

8.3 Het wegverhuizen van een domeinnaam registratie naar een andere partij is geen beëindiging.

8.4 Partijen zullen wegens opzegging nimmer tot enige schadevergoeding worden gehouden. Opzegging zal niet tot restitutie leiden van bedragen die al gefactureerd zijn.

8.5 Wanneer na opzegging en het verstrijken van de looptijd van de overeenkomst mocht blijken dat Afnemer verzuimd heeft voor een tijdige verhuizing van eventuele hardware en domeinnamen zorg te dragen, dan zullen deze met de relevante contractperiode worden verlengd en gefactureerd.

8.6 Opzeggingen zullen altijd schriftelijk of elektronisch worden bevestigd. Deze bevestiging dient als bewijs van opzegging en dient door de Afnemer bewaard te worden. Indien Afnemer binnen 10 dagen geen bevestiging heeft ontvangen, wordt Afnemer geacht contact met TDB Webdevelopment op te nemen, om te informeren of de opzegging ontvangen is.

8.7 Aan elk der partijen komt de bevoegdheid tot onmiddellijke ontbinding van een overeenkomst slechts toe indien de andere partij, na een deugdelijke en zo gedetailleerd mogelijke ingebrekestelling, die schriftelijk of elektronisch zal worden verzonden, waarbij een redelijke termijn gesteld wordt voor zuivering van de tekortkoming, toerekenbaar tekortschiet in de nakoming van wezenlijke verplichtingen ingevolge de overeenkomst.

8.8 TDB Webdevelopment kan de overeenkomst zonder ingebrekestelling en zonder rechterlijke tussenkomst en met onmiddellijke ingang geheel of gedeeltelijk beëindigen door middel van een enkele kennisgeving, dat schriftelijk of elektronisch kan worden verzonden, indien Afnemer surseance van betaling wordt verleend, indien ten aanzien van Afnemer faillissement wordt aangevraagd, indien de onderneming wordt geliquideerd of beëindigd anders dan ten behoeve van reconstructie of samenvoeging van ondernemingen, contractant het vrije beheer over het vermogen heeft verloren, diens faillissement is uitgesproken of wettelijke schuldsanering op hem als natuurlijk persoon van toepassing is verklaard. TDB Webdevelopment zal wegens deze beëindiging nimmer tot enige schadevergoeding zijn gehouden.

8.9 Indien Afnemer op het moment van de ontbinding reeds prestaties ter uitvoering van de overeenkomst heeft ontvangen, zullen deze prestaties en de daarmee samenhangende betalingsverplichting geen voorwerp van ongedaan making zijn. In dit geval zullen bij berekening van het laatste factuurbedrag alle verrichte werkzaamheden, indien niet reeds gespecificeerd, naar rato worden gefactureerd. Bedragen die TDB Webdevelopment vóór de ontbinding heeft gefactureerd in verband met wat reeds ter uitvoering is verricht of geleverd, blijven met inachtneming van het in de vorige volzin bepaalde onverminderd verschuldigd en worden op het moment van de ontbinding direct opeisbaar.

9. Acceptable Use Policy

9.1 Het is Afnemer verboden om de TDB Webdevelopment infrastructuur te gebruiken om spam berichten te verzenden en/of het ongevraagd posten van dergelijke berichten in grote aantallen nieuwsgroepen op het internet.

9.2 De Afnemer zal zich in alle opzichten opstellen en gedragen conform wat van een verantwoordelijk en zorgvuldige internetgebruiker mag worden verwacht. Het is de Afnemer niet toegestaan de TDB Webdevelopment Producten te gebruiken voor handelingen en/of gedragingen die in strijd zijn met de wet, de goede zeden, de openbare orde en de algemeen aanvaarde waarden en normen die gelden voor het internet als zodanig.

9.3 Het is de Afnemer uitdrukkelijk verboden virussen of andersoortige vormen van kwaadwillige programma’s in het netwerk of internetinfrastructuur van TDB Webdevelopment te introduceren. De Afnemer zal alles doen wat redelijkerwijs mogelijk is om te voorkomen dat een computervirus of ander kwaadwillig programma op het internet of in de netwerken of internetinfrastructuur van TDB Webdevelopment kan komen.

9.4 De Afnemer van de systemen en internetinfrastructuur van TDB Webdevelopment zal een zodanig gebruik maken van de diensten van TDB Webdevelopment dat daardoor de juiste werking van het netwerk en de internetinfrastructuur van TDB Webdevelopment niet wordt belemmerd of gehinderd, dan wel dat daardoor andere gebruikers van de systemen en internetinfrastructuur van TDB Webdevelopment worden belemmerd of gehinderd.

9.5 De Afnemer zal zich inspannen ervoor te zorgen dat derden het systeem niet binnen kunnen dringen. Hieronder valt het met de uiterste zorgvuldigheid bewaren en nimmer aan derden kenbaar maken van de hem toegekende identificatiegegevens als wachtwoorden, loginnamen, user-id’s etc.

9.6 De Afnemer van de systemen en infrastructuur van TDB Webdevelopment zal zich onthouden van iedere poging om, op welke wijze dan ook, ongeautoriseerd geautomatiseerde systemen van derden onbevoegd binnen te dringen, zich toegang te verschaffen tot gegevens die niet voor de gebruiker bestemd zijn, in te loggen op een server of account waartoe de gebruiker niet bevoegd is c.q. geen rechten heeft.

9.7 TDB Webdevelopment behoudt zich het recht voor om Producten of delen van Producten welke het functioneren van de TDB Webdevelopment infrastructuur in gevaar kunnen brengen te verwijderen of af te sluiten. Dit geld ook voor Producten die significant meer verbruiken dan op basis van de volgens de overeenkomst toebedeelde limieten verwacht kan worden. Als limieten op basis van “Fair Use” worden bepaald zal TDB Webdevelopment bepalen wanneer de fair use limiet is overtreden.

9.8 TDB Webdevelopment heeft de beslissende stem in het bepalen of de acceptable use policy is overtreden.

10. Privacy-bepalingen

10.1 Informatie van de Afnemer of TDB Webdevelopment die als vertrouwelijk wordt aangemerkt zal geheim blijven behalve als er een wettelijke verplichting bestaat deze informatie ter beschikking te stellen.

10.2 TDB Webdevelopment zal de persoonlijke en bedrijfsdata van de Afnemer niet aan derden beschikbaar stellen behalve als dit nodig is voor het functioneren van het internet (e.g. whois informatie of name server informatie) of als er een wettelijke verplichting bestaat deze informatie ter beschikking te stellen.

11. Slotbepalingen

11.1 Op deze algemene voorwaarden en elke aanvullende overeenkomst tussen de Afnemer en TDB Webdevelopment is steeds Nederlands recht van toepassing.

11.2 Verandering in management of rechtsvorm heeft geen invloed op de overeenkomst.

11.3 Indien één van de bepalingen in deze algemene voorwaarden niet uitvoerbaar is en/of ongeldig blijkt te zijn, dan zal deze onuitvoerbare of ongeldige bepaling niet het geheel van deze algemene voorwaarden ontkrachten.

Appendix: Bepalingen met betrekking tot domein registraties

1 TDB Webdevelopment is een reseller van domeinnamen, met name domeinen met top level extensies .nl .be .com .net .org .biz .info.

2 De diverse top level domeinen worden door verschillende registrars beheerd. Al deze organisaties hebben hun eigen voorwaarden met betrekking tot het registreren, administreren, verhuizen, evenals hun eigen regelement in zake domeinnaamgeschillen. De additionele voorwaarden van ieder top level domein zullen gelden.

3 TDB Webdevelopment registreert domeinnamen op een first-come, first-served basis.

4 De Afnemer zal aparte registraties accepteren wanneer één of meerdere domeinen niet geregistreerd konden worden.

5 De duur van overeenkomsten voor domeinregistratie of de administratie van domeinnamen die van een externe partij naar TDB Webdevelopment overgedragen worden, zal 1 jaar zijn ingaande op de dag van de overdracht of registratie, behalve als anders is bepaald. Deze overeenkomsten zullen automatisch verlengd worden als gevolg van het bepaalde in artikelen 9.1 en 9.2.

6 De Afnemer kan het beheer van een domein naar een andere partij verhuizen na een periode van 60 dagen na de registratie van het domein of de verhuizing van het domein naar TDB Webdevelopment. Een verhuizing mag alleen worden geïnitieerd als de verschuldigde bedragen gerelateerd aan het registreren van een domein voor de desbetreffende periode betaald zijn.

7 Met betrekking tot domeinnamen machtigt de Afnemer TDB Webdevelopment tot het doen van rechtshandelingen in zijn of haar naam.

8 Bij het verstrekken of beheren van domeinen treedt TDB Webdevelopment slechts op als bemiddelaar. Daar er rechten van derden in het geding kunnen zijn, heeft TDB Webdevelopment niet de verplichting de continuïteit of het bestaansrecht van een geregistreerd domein te garanderen.

9 Persoons- of bedrijfsinformatie die is opgeslagen in ons systeem kan worden verstrekt als dit benodigd is voor het functioneren van het internet, of als een wettelijke verplichting bestaat deze informatie ter beschikking te stellen.

10 De Afnemer is verplicht zorg te dragen voor het zeker stellen van de naamrechten of andere rechten ten opzichte van derde partijen.

11 Alle gevolgen voortvloeiend uit schending van deze algemene voorwaarden of de specifieke voorwaarden en regelementen voor een zeker top level domein zijn voor verantwoordelijkheid van de Afnemer.

12 In het geval van beëindiging van een domein ofwel door de Afnemer zelf of door beslissingen na domeingeschillen, dan heeft de Afnemer geen recht op een substituut domein of restitutie.

13 Afnemer vrijwaart TDB Webdevelopment van alle aansprakelijkheid voor het niet op tijd of niet juist registreren van domeinnamen. Afnemer dient zelf te controleren of na bestelling het betreffende domein naar wens is geregistreerd.

14 Boetes die TDB Webdevelopment opgelegd krijgt en die veroorzaakt zijn door het niet leveren door de Afnemer van informatie en formulieren die met betrekking tot een bepaalde domeinnaamregistratie benodigd zullen aan de Afnemer in rekening worden gebracht.

Appendix: Bepalingen met betrekking tot hosting

1 TDB Webdevelopment stelt per hostingpakket een maximum aan de hoeveelheid dataverkeer per maand en opslagruimte. Bij overschrijding kan TDB Webdevelopment het Product gedurende de resterende maand afsluiten of kan in overleg met de Afnemer conform de bedragen die op de Website worden vermeld het extra dataverkeer en/of opslagruimte worden berekend. Geen aansprakelijkheid bestaat voor gevolgen van niet kunnen verzenden, ontvangen, opslaan of wijzigen van gegevens indien het limiet voor dataverkeer of opslagruimte is bereikt.

2 De Afnemer behoudt het recht het Product te allen tijde te upgraden. Downgraden is alleen mogelijk per verlengingsdatum van de overeenkomst. Het downgraden dient minimaal 1 maand voor het aflopen van de overeenkomst te worden aangevraagd. Het upgraden of downgraden dient schriftelijk of elektronisch te worden aangevraagd en bevestigd te worden door TDB Webdevelopment.